Perşembe, Nisan 18, 2024
Bursa

Buski Sayıştay Bulgular Listesi

B.B.B.B. Alinur Aktaş kurumun Sayıştay tarafından yapılan düzenli denetimlerde herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı. Aşağıda 2022 yılı Sayıştay Raporuna giren bulgular listesi bulunmaktadır.

B. Diğer Bulgular

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturan Hususlarla İlgili Gerekli Önlemlerin
  Alınmaması
 2. İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması
 3. Mal Alımlarının İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin
  Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
 4. Yeni Birim Fiyat Oluşturulmak Suretiyle Sözleşmeye Dahil Olan İş Kalemlerinin Miktarının
  Belirlenmemesi
 5. Yeni Birim Fiyat Tespitinde Kullanılan Rayiçler İçin Ticaret ve/veya Sanayi Odasından
  Onay Alınmaması
 6. İdarenin Onayı Alınmaksızın Alt Yüklenici Çalıştırılması
 7. Sözleşmesi ve Teminatı Olmayan Abonelerin Bulunması
 8. Su ve Atık Su Tarifelerinin Belirlenmesinde Tam Maliyet Hesaplaması Yapılmaması
 9. Site Aboneliği Su Kullanımlarına İtiraz Edilmesi Halinde Uygulanan İndirimlerle İlgili
  Somut Kriterlerin Bulunmaması
 10. Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılmayan Verilerin Bulunması
 11. Atık Su Arıtma Tesislerinin Bir Kısmının Elektrik Enerjisi Teşvikinden Yararlanamaması
 12. Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı Olmayan İşletmelere Uygulanması Gereken Süreçlerin Tam
  Olarak Yerine Getirilememesi
 13. Kaynak Suları Kiralamalarına Ait Belediye Paylarının Tamamının İlgili Belediyelere
  Aktarılmaması
 14. Yağmur Suyu Uzaklaştırma Bedellerinin Tamamının İlgili Belediyelerden Alınmaması ve
  Bunlara Gecikme Cezasının Uygulanmaması ile Dere Islahı Harcamalarına Ait Herhangi Bir
  Tahakkuk Bulunmaması
 15. Yer Altına Döşenen Boruların Katodik Koruma İşleminin Sonradan Yapılması Dolayısıyla
  Korozyona Karşı Koruma Önleminin Geciktirilmesi ve Bu Durumun İlave Maliyetler Meydana
  Getirmesi
 16. Kaçak Su Kullanımına Ait Cezaların Tamamının Tebliğ ve Tahsil Edilmemesi
 17. Sondaj Kuyuları ve Bu Kuyulardan Yapılan Su Kullanımları ile İlgili DSİ ve BUSKİ
  Arasında Bilgi Paylaşımının Yeterli Düzeyde Olmaması
 18. İdare Malı Malzemelerin Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar
 19. Taşınmaz Malların Kiralanmasında Çeşitli Sorunlar Bulunması
 20. Borçlarını Zamanında Ödemeyen Taşınmaz Kiracıları Hakkında Yasal Süreçlerin
  İşletilmemesi
 21. Taşınmazların Cins Tashihi İşlemlerinin Yapılmamış Olması Nedeniyle Mevcut Kullanım
  Şekli ve Tapu Kayıtlarının Uyumlu Olmaması

Aşağıda ise 2021 yılı raporuna dayanan bulguların takip eden dönemde düzeltme durumlarına ait çizelge bulunmaktadır.

InegolBordoGazete

AlGazete İnegöl Bordo Gazete