AlGazete

Solunum ve Zoonoz

Zoonoz hastalıkların bulaşması farklı yollarla olmaktadır. Ancak genel
olarak bulaşma temas, solunum veya ağız yolu ile olmaktadır.

toz maruziyeti

Bitkisel kaynaklı yemler:
hava, toprak ve suyla çok sıkı
bir ilişki içinde olmasından
mikroorganizmalara gerekli
koşulları sağlamaktadır.
Çoğu solunum sistemi ile ilgili olmak üzere tozların yol
açtığı çeşitli hastalıklar vardır. Bazı tozlar deri ve mukozalarda tahriş edici etki
yapar, bazıları akciğerlerde
depolanır, fibrotik reaksiyona neden olarak kronik solunum sistemi hastalıklarına
yol açar, bazıları ise kanser
gelişmesine neden olmaktadır. Yem üretimi yapılan
işletmelerde kullanılan hammaddelerin tamamı organik
toz kaynaklarıdır. Arpa, buğday, mısır, soya, yulaf, çavdar
gibi tahıllar gerek yükleme/
boşaltma esnasında gerekse
üretim sürecinde işletmede
toza neden olan etmenlerdir.

Yem Fabrikaları Üretim yerini yerleşim merkezinden uzakta kurulmalıdır
Solunum ve Zoonoz
HACCP
Sağlıksız yemlerin oluşturduğu problemler işletme
ekonomisi ve hayvan/insan
sağlığı yönünden ele alındığında yem üretim tesisleri
bünyesindeki risk faktörlerinin tespiti önemli bir konuya
açıklık getirmektedir. Yem
fabrikalarında görülen hijyen
sorununun kaynaklarının ve
sorun noktalarının tespiti ile
sonuçlarının tartışılması kaçınılmaz bir zorunluluktur
Yapılan
çalışmalar sonucunda dünyada tanımlanmış insan sağlığını tehdit eden 1415 adet
toplam patojen mikroorganizmanın % 61’ini zoonozların oluşturduğu tespit
Yem Fabrikalarında Hijyen
Sorunu ve Zoonoz Hastalıklar
Bu zoonozların da %33’ü insana bulaşmanın
akabinde insandan insana
geçebilen hastalık niteliğindedir. İnsanda görülen hastalıkların ise %80’i zoonoz
hastalıklardır.
Bu nedenle de özel tedbirler
gerektirmektedir
Hava ve toz hemen hemen
tüm mikroorganizma
gruplarını içerir. Yerleşime
yakın bölgelerde kurulan
fabrikalarda hava ve toz
önemli bir risk unsurudur.
Bu
açıdan yem fabrikalarının
yerleşim yerlerinden uzak
alanlarda yapılması hijyen
açısından önemlidir

InegolBordoGazete

AlGazete İnegöl Bordo Gazete