AlGazete

Türk Gençliğine Mektuplar

etnik kimlik 2

Bu gün nüfusumuz yaklaşık 74 milyon olduğuna göre Türkiye’deki etnik grupların nufuslarının genel nufus içindeki oranları Ali Tayyar Önder beyin çalışması olan Türkiye’nin Etnik Yapısı adlı kitabından verildiğine göre

Etnik Kimlik Nufus Oranı %

Türk 66.600.000 90,00

Kürt 5.000.000 6,76

Zaza 800.000 1,08

Arap 800.000 1,08

Çerkes 300.000 0,41

Laz 200.000 0,27

Diğer ( Ermeni, Yahudi, Rum v.s. ) 300.000 0,41

————————————————————————————————–

Toplam 74.000.000 100,00

Tabloda görüldüğü gibi Türk nufus oranı % 90 iken toplam etnik nufus % 10 dur.

Yabancı kaynaklı yerli araştırmalar yani çok uluslu güçlerin yerli temsilcilerinin abartarak sundukları sonuçlar A.B.D. ve A.B.’ den bir takım araştırma şirketleri veya araştırmaların özellikle son yirmi yıla yakın yaptıkları araştırmalarda bile etnik kimlik olarak Türk kimliği oranı toplam nüfusta %88, diğer etnik nüfusların toplamı ise %12 olarak gösterilmektedir.

Bu değerlerde Türkiye’ nin bir mozaik olamayacağının delilidir. Çünkü bilimsel verilere göre bir ülkenin etnik yapısının mozaik olarak tanımlanabilmesi için toplam etnik nüfusun ülke nüfusunun en az %35 ini oluşturması şartı gerekmektedir.

Türkiye bu değerlerle bir Ulus Devletidir. Bu Ulusun adı da Türk dür.

Oysa bu gün Fransa’nın nüfusunun %20 sinin etnik grup olmasına rağmen ne Fransa’da nede A.B. ‘ de Fransa mozaik olarak tanımlanmaz ve buna müsaade edilmez.

Etnik gruplarda sayılan Zazalar asli kökenleri itibarı ile Harzem, Karluk Türkleri ile ilişkilendirilmektedir. 1960 lı yıllarda Zazaların Türk olduğunu ispatlayan ve bunun mücadelesini veren M. Şerif Fırat gibi Zaza yazar ve önderler öldürülmüştür.

Etnik grup içinde en yakın rakamla toplam nüfusdaki oranı % 6,76 ile ifade edilen Kürtlere baktığımızda Yüce Türk milletinin tarih sahnesinde bulunduğundan itibaren görüldüğü coğrafyada hep Kürtlerle birliktelik içindedir. İnancım odur ki Kürtlerin asli kökenleri de Türk dür. Bu inancımı destekleyen bilgi ve belgelerde oldukça fazla miktarda bilim adamları tarafından ortaya koyulmuştur.

Birkaçını başlık halinde sayarsak

Elegest ‘ deki Alp Urungu yazıtı
Bizans arşivlerinde mevcut 830 yılına ait Karadeniz in kuzeyinde batı Sibirya’da yaşayan Kürt isimli boyun Türk olduğunu belgeleyen ( prof. Dr. F. Kırzioğlu Kürtlerin Türklüğü syf. 29 )
Gyula Nementh gibi Macar tarihçilerin, Macar birliğinin kurulmasında önemli rol oynamış Kürt isimli boyun Türk olduğunu koymuş olmaları.
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi ve şerefname deki veriler.
Orta asya’da doğu Sibirya da Kafkas-Hazar bölgesinde halkı Türk isimli yerleşim birimlerinin mevcudiyeti, bu bölgelerde Kürt isimli bir çok boyun Türk olmaları
24 oğuz boyundan biri olan Peçeneklerdeki oymak kişi ve köy adlarıyla Doğu Anadolu da mevcut yerleşim birimleri.
Dede korkut oğuz namelerindeki bilgiler.
Kürt geleneklerinde( fokloründe, Müzik, oyunlar, dokuma, destan, batıl inançları, tekerleme, bilmece, v.s. ) Kürt kültüründe 12 li hayvan takvimi, 12 ve 24 lü idari yapı v.s.) var olan Türklük öğeleri (bknz. Türklük ve Kürtlük )
Listeyi uzatmak mümkün.

En son yapılan bir çalışma ise, Türk tarih kurumu bilim adamı Sn. Yusuf Halaçoğlu’ nun Osmanlı Arşivlerinde yaptığı çalışmalar arasında bu gün doğu ve Güneydoğu coğrafyamızda Kürt diye bilinen aşiretlerin bundan 150-200 yıl kadar önceki Osmanlı kayıtlarında Türkmen olarak geçtiğidir.

Yavuz Sultan Selim’in zamanında Urfa çevresinde yerleştirilen Osmanlı Devletinin kurucusu Karakeçili Aşiretinin büyük bir kısmı Kürtleşmiştir. Son yıllarda yapılan Ertuğrul Gazi’ yi anma törenleri sayesinde Karakeçili aşireti tekrardan Türk Kimliğini keşfetmekte Türklüğe dönmektedir.

Osman Genç

InegolBordoGazete

AlGazete İnegöl Bordo Gazete